รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โดยกำหนดระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 -16.30 น. สถานที่รับสมัคร ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลนิทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
***สำหรับผู้สมัครสามารถมาขอรับใบสมัครก่อนวันรับสมัครได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *