มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *