มอบรถโยกให้กับผู้พิการ

วันที่ ๖ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ นำโดย นายวินัย แป้นซื่อ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่ววนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้ลงพื้นที่มอบรถโยกให้กับผู้พิการ จำนวน ๒ คัน ดังนี้ ๑. นายอุดม เทศโล ๒. นายวรสิทธิ์ อำนวยสาร