พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

วันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอสระโบสถ์ เป็นประธานพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้เกษตรกรได้เมล็ดพันธุ์พืชที่ดีตอบสนองต่อความต้องการ ทนทานต่อโรคและแมลง สามารถนำไปรับประทานและเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถเปลี่ยนแปลงชุมชนให้อยู่ดีมีสุข ซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชจำนวน ๑๑๔ คน ในพื้นที่ตำบลทุ่งท่าช้าง และตำบลห้วยใหญ่
โดยมีนายวินัย แป้นซื่อ นายก อบต.ทุ่งท่าช้าง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมในพิธี ซึ่งสอดคล้องกับมิติการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ ที่กำหนดยุทธศาสตร์ตำบลทุ่งท่าช้าง ตำบลแห่งเกษตรอินทรีย์ และตำบลห้วยใหญ่ ตำบลแห่งอาหารปลอดภัย