ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

ศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น.
#นายวินัย_แป้นซื่อ_นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยเกษตรจังหวัด/อำเภอสระโบสถ์/ท่าน สจ.กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนต่างๆ ได้ร่วมต้อนรับ
#นายนิวัฒน์_รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยมีเกษตรจังหวัดลพบุรี นายอำเภอสระโบสถ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ เกษตรกร ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน การจัดงานสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผาและงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาในพื้นที่การเกษตร และนำเสนอเทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผา เพื่อเกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตไปสู่การทำการเกษตรแบบปลอดการเผา นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเครื่องจักรกลการเกษตรจากภาคเอกชนที่เข้าร่วมงานในวันนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *