ประเมินการเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันศุกร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
⏱๑๓.๐๐ น. นำโดยนายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอสระโบสถ์ คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ประเมินการเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อบรูณาการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *