ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของต.สระโบสถ์ สมัยก่อนมีชาวบ้านอพยพมาจากบ้านชายทุ่ง จ.พิจิตร เมื่อมาถึง เห็นว่าพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา จึงได้ปลูกบ้านพักอยู่กันเป็นกลุ่ม จากนั้นชาวบ้านถางป่า เพื่อทำนาตามความพอใจของตนเอง ชาวสระโบสถ์บางคน ซึ่งมีที่นาอยู่ก่อนแล้วก็มาปลูกบ้านรวมกันอีก และบริเวณหมู่บ้านนี้เป็นป่าทึบมีลำคลองเรียกว่า “ห้วยตราด” รอบๆหมู่บ้านมีสัตว์ป่ามากมายทั้งฝูงช้างได้มากินน้ำในลำคลองแห่งนี้เป็นประจำทุกวัน ชาวบ้านจึงเรียกว่า “ท่าช้าง” และได้ตั้งหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านทุ่งท่าช้าง”

บ้านทุ่งท่าช้าง

ตำบลทุ่งท่าช้าง

ท้องที่อำเภอสระโบสถ์เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอโคกสำโรง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองอำเภอโคกสำโรง ออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอสระโบสถ์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2524 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน ปีเดียวกัน
และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอสระโบสถ์ อำเภอโคกสำโรง ขึ้นเป็น อำเภอสระโบสถ์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2530 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม ปีเดียวกัน
วันที่ 15 กันยายน 2547 ยุบสภาตำบลห้วยใหญ่ รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี