ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น_removed

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

000000272-76cc965f18ff274b7881a75b7bb1c7a8

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2565