ประชุมคณะผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี และลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้า พร้อมเปลี่ยนแปลง โฟโต้สวิตช์ สวิตช์แสง Photo switch สวิทซ์เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ เซ็นเซอร์ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยใหญ่ พร้อมด้วยสมาชิกฯ หมู่ที่ ๑ ปรับพื้นถนนเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ถนน

วัน อังคาร ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
⏱ ๐๙.๐๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ประชุมคณะผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
⏱ ๑๓.๓๐ น. นายกฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ อำเภอสระโบสถ์ (กบอ.)
⏱ ๑๗.๐๐ น. นายกฯ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าซ่อมแซมไฟฟ้า พร้อมเปลี่ยนแปลง โฟโต้สวิตช์ สวิตช์แสง Photo switch สวิทซ์เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ เซ็นเซอร์ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยใหญ่ พร้อมด้วยสมาชิกฯ หมู่ที่ ๑ ปรับพื้นถนนเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ถนน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *