ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

วัน พุธ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
(เวลา) ๑๓.๓๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *