ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๙ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นำโดย นายวินัย แป้นซื่อ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนภายใต้ การดำเนินงานโครงการเยี่ยมผู้ติดบ้าน ติดเตียง และผู้พิการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง