ประชาสัมพันธ์ มอบอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านให้กับบ้านผู้พิการ

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ นำโดย นายวินัย แป้นซื่อ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง และผู้นำชุมชน มอบอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านให้กับบ้านผู้พิการ จำนวน ๕ หลัง ดังนี้ ๑ นายแคล้ว จิตรน้อย บ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ ๑ ตำบลทุ่งท่าช้าง ๒. นายสมควร ดารายิ่ง บ้านเลขท่ ๘๘ หมู่ ๑ ตำบลทุ่งท่าช้าง ๓. นางสาวสายทอง คำงาน บ้านเลขที่ ๙๒ หมู่ ๑ ตำบลทุ่งท่าช้าง ๔. นางสายสายทอง นาคหลง บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ ๒ ตำบลทุ่งท่าช้าง ๕. นายเสวย กำเนิดเนื้อ บ้านเลขที่ ๑๕/๒ หมู่ ๑ ตำบลห้วยใหญ่ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง