ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ฯ และรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ฯ และรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

เสร็จสิ้นสมัยสามัญที่ 2