ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง

 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *