ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

PDF Scanner 21-07-21 11.17.20

Leave a Comment

Your email address will not be published.