ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2565

20230628140303_merged