ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน

ป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ