บัตรประจำตัวประชาชนเดิมหมดอายุ

การบริการ

เมื่อบัตรเดิมหมดอายุ ผู้ถือบัตรต้องขอมีบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหากไม่ขอมีบัตรภายในกำหนด 60 วันจะถูกปรับไม่เกิน 200 บาท

หลักฐาน

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน
  2. บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ