องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง
Thungthachang Subdistrict Administrative Organization

นโยบายผู้บริหาร

ผมขอเรียนให้สมาชิกสภาฯทุกท่านทราบว่า ผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร ผมมีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาพัฒนาตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่ ให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยจะดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาอบต.แห่งนี้ โดยจะคำนึงถึงความถูกต้อง ความเป็นธรรม และบริหารงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และที่สำคัญจะยึดเอาประโยชน์สุขและความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ผมขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินการตามนโยบายที่แถลงไว้ ตามแผนพัฒนาของ อบต.และแผนการดำเนินการ ที่จะได้ทำต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และผมเชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่จะร่วมกันทำงานให้บรรลุผลสำเร็จที่พึงประสงค์ ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ทุกประการ เพราะเป้าประสงค์ ของเราทุกคนคือ “ประโยชน์สุขของประชาชน”

นายเยื้อ เทศโล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง