จัดจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพ กลุ่มอาชีพตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กุมภาพันธ์ 66 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *