องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง
Thungthachang Subdistrict Administrative Organization

คุยกับนายกเยื้อ

ผมนายเยื้อ เทศโล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ขอน้อมรับฟังคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ พร้อมรับฟังปัญหาจากการปฎิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง จากทุกท่านด้วยความยินดี โดยปัญหาของทุกท่านจะได้รับการตรวจสอบและแก้ไขโดยทันที ขอขอบคุณ

นายเยื้อ เทศโล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง