คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

S__12378193

นายวินัย แป้นซื่อ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

โทร.097-974-7894

S__7315477

นางรสริน อินทร์วิลัย

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

โทร.094-984-4693

นายน้อย เถื่อนถ้ำ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

โทร.098-283-1191

นายสมหมาย ใจหาญ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

โทร.087-925-0632

ภารกิจด้านการบริหาร

คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

 

1.  กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
2.  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต.
3.  แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
4.  วางระเบียบเพื่อให้งานของ อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5.  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น