คณะท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ตรวจเยี่ยมและพูดคุย เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

วัน พุธ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง นำโดย นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมต้อนรับคณะท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ได้มาตรวจเยี่ยมและพูดคุย เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *