ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน ด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต (รอบ ๒) กรณีผู้ที่ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVIC-๑๙)

หนังสือส่ง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *