กิจการสภา

กิจการสภา

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
– งานเลขานุการของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
– งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
– การประชุมกรรมการต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
– การจัดทำระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม การติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือกรรมการต่างๆของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
–  งานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับการประชุม การตั้งกระทู้ถามข้อซักถามของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
– งานระเบียบการทะเบียนประวัติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
– งานสิทธิสวัสดิการของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
– งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
– งานการขออนุญาตเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา/ประชุมคณะกรรมการต่างๆของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย

นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
• องค์ประกอบของ อบต. ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) สภา อบต. : ฝ่ายนิติบัญญัติ
(2) นายก อบต . : ฝ่ายบริหาร
(3) พนักงานส่วนตำบล : ฝ่ายราชการประจำ
(4) ประชาชนในเขต อบต. : เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และมีส่วนรวมดำเนินการ
(5) ฝ่ายกำกับดูแล อบต. : นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด
ทั้ง 5 ฝ่ายต้อง มีส่วนรวมในการดำเนินงานตามกรอบอำนาจหน้าที่อย่างสมดุล อบต. จึงพัฒนาอย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง