กิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๐๙.๐๐ น. นำโดยนายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยใหญ่ และอสม. เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *