กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

O25.1.1 กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *