การแจ้งเกิดเกินกำหนด

การบริการ

  • เป็นการแจ้งการเกิดเมื่อเวลาผ่านพ้นไปจากที่ กฎหมายกำหนดไว้ ( 15 วัน ) ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

หลักฐาน 

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน
  2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง บัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา ( ถ้ามี )
  3. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล ( ถ้ามี )