การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

https://www.thungthachang.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%b8/