การบริหารงาน

ผู้บริหาร อบต.

นายเยื้อ เทศโล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง
นายณฤพน พรมมานอก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช่าง

การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ซึ่งแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการ        กําหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาในระดับต่างๆ และที่สําคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดําเนินงานเพื่อตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของแผนแม่บทชุมชน
องค์กรปกครองท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น เพื่อเป็นแนวทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน ตามนโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและสนองตอบ
ต่อป้ญหาความต้องการของประเทศชาติและประชาชนต่อไป

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย

นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
• องค์ประกอบของ อบต. ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) สภา อบต. : ฝ่ายนิติบัญญัติ
(2) นายก อบต . : ฝ่ายบริหาร
(3) พนักงานส่วนตำบล : ฝ่ายราชการประจำ
(4) ประชาชนในเขต อบต. : เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และมีส่วนรวมดำเนินการ
(5) ฝ่ายกำกับดูแล อบต. : นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด
ทั้ง 5 ฝ่ายต้อง มีส่วนรวมในการดำเนินงานตามกรอบอำนาจหน้าที่อย่างสมดุล อบต. จึงพัฒนาอย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง