การทำบัตรประจำตัวประชาชน(บัตรหาย)

การบริการ

แจ้งความต้องการที่อำเภอ กิ่งอำเภอ เทศบาลแจ้งที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น  ให้ยื่นเรื่องขอมีบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหาย หรือถูกทำลาย หากเลยกำหนด จะเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท

หลักฐาน

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน
  2. หลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปด้วย (ถ้ามี) เช่น ใบเกิด ใบสุทธิ หรือสำเนาภาพถ่ายบัตรเดิมที่สูญหาย
  3. เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท
  4. หากค้นหาหลักฐานเดิมที่เคยทำบัตรเก่าไม่พบ ต้องนำเจ้าบ้านหรือผู้ที่น่าเชื่อถือ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ญาติพี่น้องไปรับรองด้วย