กองสวัสดิการสังคม

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือป้องกันแก้ไข  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เด็กเยาวชน  สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ กลุ่มอาชีพต่างๆ โดยใช้กระบวนการทางสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้

– งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
งานจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และ กชช 2 ค
งานจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน
งานจัดทำแผนชุมชน
งานจัดทำโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
งานจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน (SML)
งานการจัดตั้ง/ดูแลศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
งานการจัดทำโครงการด้านเศรษฐกิจพอเพียง
งานการจัดตั้ง/ดูแลห้องสมุดชุมชน
งานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมู่บ้านละ 100,000 บาท)
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  – งานส่งเสริมกิจการชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
 งานการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน
งานการจัดประชุม/อบรมคณะกรรมการชุมชน
งานจัดระเบียบชุมชน
งานการประสานงาน และร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการพื้นฐานไปบริการชุมชน
งานการจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน
งานด้านการส่งเสริมด้านกีฬา และนันทนาการให้กับชุมชน
งานด้านการให้งบประมาณอุดหนุนให้กับชุมชน
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  – งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
งานส่งเสริมอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานพัฒนากลุ่มสตรีและอุดหนุนกลุ่มสตรี
งานส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
งานเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสและรายได้ของประชาชน
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นหรือที่เกี่ยวข้อง
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
– งานสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
งานการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
งานการขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
งานการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
งานการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้
งานตรวจเยี่ยม/ดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  – งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
งานสงเคราะห์เด็ก และเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อน ต่าง ๆ
งานสงเคราะห์เด็กอนาถาไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน จรจัด ถูกทอดทิ้ง
งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย และสติปัญญา
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

สุธีมนต์

นางสาวสุธีมนต์ คนมั่น

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร.083-4979785

จำเนียร

นางสาวจำเนียร ติดต่อ

ครู คศ.2

จาฏพัทจ์

นางจาฏพัทจ์ ศรีสุข

ครู (คศ.1)

นายภานุมาศ

นายภาณุมาศ มาสี

นักวิชาการศึกษา

อัญชลี

นางสาวอัญชลี งามเลิศ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางทรรศนีย์ เทศโล

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

วิไลพร

นางวิไลพร ล่ำสัน

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

พาฝัน

นางสาวพาฟัน คงภักดี

พนักงานจ้างเหมา

กิตติภพ1

นายกิตติภพ กระตุดเงิน

พนักงานจ้างเหมา