กองคลัง

ภารกิจกองคลัง

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ  การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ  เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  ฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 5  งาน ดังนี้

1. งานด้านการเงิน

                              – งานการเงิน
                              – งานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน นำส่งเงินต่างๆ
                              – งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
                              – งานเก็บรักษาเงิน
                              – งานจัดทำรายงานการตัดทำเช็ค

2. งานการบัญชี

                              – งานการบัญชี
                              – งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
                              – งานงบการเงินและงบทดลอง
                              – งานจัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ

3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

                              – งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าเช่า
                              – งานพัฒนารายได้
                              – งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
                              – งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
                              – งานทะเบียนพาณิชย์

4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

                              – งานแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
                              – งานพัสดุ
                              – งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
                              – งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

5.งานตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ

                              – งานตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของฎีกาการเบิกจ่ายเงิน
                              – งานตรวจสอบเงินงบประมาณ รายรับ รายจ่าย และเงินคงเหลือ

ศุภกร

ส.อ.ศุภากร วงษ์เจริญ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.080-1022579

ธัญญรัตน์

นางธัญญรัตน์ ทับทิมโต

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

จตุพร

นางจตุพร รสฉ่ำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวศศิวิมล อาจภักดี

พนักงานจ้างเหมา

นายกฤษชัย1

นายกฤษชัย สุขลักษณ์

พนักงานจ้างเหมา

ทิพสุดา

นางสาวทิพย์สุดา เทศโล

พนักงานจ้างเหมา

เพิ่ม3

นายวิรัชญา คำแก้ว

พนักงานจ้างเหมา

DSCF66201

นางสาวรัชณีรมย์ ศรีเพ็ง

พนักงานจ้างเหมา