กระทรวงสาธารณสุข ยกเลิกหลักเกณฑ์-ข้อกำหนดรักษาผู้ป่วย ฉุกเฉิน ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *